Το πρόγραμμα Παιδιά Ασφαλή στον Αθλητισμό (Keeping Children Safe in Sports/ KCSS) στοχεύει στην προώθηση της διασφάλισης του παιδιού σε περιβάλλοντα άθλησης και ψυχαγωγίας, όπως για παράδειγμα, οι παιδικές κατασκηνώσεις, στη Ρουμανία και την Ελλάδα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα περιβάλλοντα αθλητικής δραστηριότητας.  

Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε για να χρησιμεύσει ως εισαγωγή σε θέματα διασφάλισης του παιδιού σε αυτά τα περιβάλλοντα. Η διαδικτυακή του έκδοση περιλαμβάνει τόσο θεωρία όσο και πρακτικά παραδείγματα.Η παρακολούθησή του θεωρείται ολοκληρωμένη όταν έχουν συμπληρωθεί όλα τα κεφάλαιά του. 

Το διαδικτυακό αυτό μάθημα διαρκεί 45 λεπτά. Απευθύνεται σε προπονητές, προσωπικό κατασκηνώσεων και σε άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά σε αθλητικά και ψυχαγωγικά περιβάλλοντα. 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση να κατανοείτε καλύτερα τα παρακάτω ζητήματα: 

 • Τι είναι η παιδική διασφάλιση σε περιβάλλοντα άθλησης (π.χ. οι στόχοι του προγράμματος KCSS)
 • Νομοθεσία και καθοδήγηση για τη διασφάλιση των παιδιών που επιβλέπετε
 • Τα 4 R's  στη διασφάλιση των παιδιών
 • Καλά παραδείγματα συμπεριφοράς  για την ασφάλεια των παιδιών  

EU Flag

Το ψηφιακό αυτό μάθημα ( e-course) εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου KCSS με συγχρηματοδότηση από την ΕυρωπαΪκή Ένωση, στο πλαίσιο του Προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια  (REC 2014-2020)]   συντονισμένο από την Terre des hommes Romania και σε συνεργασία με την Terre des hommes Hellas και το Περιφερειακό Γραφείο της Terre des hommes στην Ουγγαρία. 

Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος αντιπροσωπεύει τις απόψεις μόνον των συντακτών και αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουδεμία ευθύνη υπέχει από ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ

Αυτό το πρόγραμμα βασικής ενημέρωσης απευθύνεται σε όλους όσους μπορεί να έρθουν σε επαφή με παιδιά και νεαρά άτομα σε δομές εναλλακτικής φροντίδας. Στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει μια βασική κατανόηση για το τραύμα, τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στη ζωή των παιδιών και των νεαρών ατόμων, καθώς και να προτείνει τρόπους υποστήριξης προς όσους το έχουν βιώσει.

Αυτό το πρόγραμμα είναι μέρος ενός ευρύτερου έργου που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και ονομάζεται «Safe Places, Thriving Children: Embedding Trauma-Informed Practices into Alternative Care Settings». Το έργο υλοποιείται στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Ουγγαρία και τη Σερβία υπό τον συντονισμό της SOS Children’s Villages – για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου και τις διάφορες δραστηριότητες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://www.sos-childrensvillages.org/trauma-informed-practices.

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από έξι σύντομες ενότητες. Η Ενότητα 1 και η Ενότητα 2 αποτελούν μια εισαγωγή στο θέμα του τραύματος και των πρακτικών που σχετίζονται με το τραύμα, ενώ θα είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε και τις δύο αυτές ενότητες προτού μπορέσετε να επιλέξετε μία ή περισσότερες από τις υπόλοιπες τέσσερις ενότητες.

 • Ενότητα 1: Κατανόηση της έννοιας του τραύματος και των πρακτικών που σχετίζονται με το τραύμα για παιδιά και νεαρά άτομα που ζουν σε δομές εναλλακτικής φροντίδας
 • Ενότητα 2: Κατανόηση των τρόπων που οι αντίξοες εμπειρίες και το τραύμα μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά και τα νεαρά άτομα με εμπειρία σε δομές φροντίδας
 • Ενότητα 3: Υποστήριξη παιδιών και νεαρών ατόμων με εμπειρία σε δομές φροντίδας που έχουν βιώσει τραύμα
 • Ενότητα 4: Εργασία με οικογένειες που έχουν βιώσει τραύμα
 • Ενότητα 5: Υποστήριξη για ασυνόδευτα και αποχωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά πρόσφυγες και παιδιά μετανάστες
 • Ενότητα 6: Τραύμα και παιδιά με αναπηρίες και ψυχικές ασθένειες

Η κάθε ενότητα απαιτεί περίπου 40 λεπτά για να ολοκληρωθεί και μπορείτε να τις ξεκινήσετε και να τις ολοκληρώσετε με τον δικό σας ρυθμό.

Ευχόμαστε το πρόγραμμα να σας φανεί ενδιαφέρον και χρήσιμο.

       

photo of boy

Σκοπός του παρόντος e-course είναι να παράσχει καθοδήγηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη Διασφάλιση του Παιδιού και την Παιδική Προστασία στο πλαίσιο του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα, για τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής, τους εθελοντές και τους υπεύθυνους των υπηρεσιών.

Το e-course αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αποτελεί μία εισαγωγή σε ζητήματα Παιδικής Προστασίας και Διασφάλισης Παιδιού και απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που άμεσα ή έμμεσα υποστηρίζουν παιδιά ή/και οικογένειες. Η δεύτερη ενότητα απευθύνεται σε επαγγελματίες που δρουν ως Πρόσωπα Αναφοράς Παιδικής Προστασίας.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε ενότητας υπολογίζεται σε 90 λεπτά.

Κατά την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα σχετικά τεστ αξιολόγησης. Αφού ολοκληρώσετε τις δύο ενότητες, θα μπορέσετε να λάβετε το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του e-course.

supported by

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά και  νέους που μετακινούνται. Επικεντρώνει στη δόμηση της γνώσης και της ικανότητας για πρόληψη, εντοπισμό και αντιμετώπιση της  Έμφυλης Βίας. Μέσω της κατάρτισης, οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν καλύτερες δεξιότητες και επίγνωση του τρόπου με τον οποίο θα υποστηρίζουν καλύτερα τα παιδιά και τους νέους που μετακινούνται, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν εκτεθεί ή επηρεαστεί από Έμφυλη Βία, είτε επί του παρόντος, είτε κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους είτε στη χώρα προέλευσής τους.

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο προετοιμάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe – BRIDGE» (Οικοδομώντας σχέσεις μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης για το θέμα της ευαισθητοποίησης της έμφυλης βίας στην Ευρώπη – ΓΕΦΥΡΑ). Το πρόγραμμα BRIDGE είναι ένα διετές έργο που υλοποιείται μεταξύ των ετών  2018 και 2020 υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Ευρωπαϊκού Γραφείου της Terre des hommes σε συνεργασία με τους: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Ελλάδα), Defence for Children International – DCI Βέλγιο και FEDASIL  (Βέλγιο), Kopin (Μάλτα), και Terre des Hommes (Ρουμανία)

 • Εισαγωγή
 • Αναγνώριση ενδείξεων της Έμφυλης Βίας
 • Αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας
 • Πρόληψη της Έμφυλης Βίας
 • Άσκηση αυτοφροντίδας 
 • Επίλογος

boy

logo      logo2

The following e-learning module is intended to help frontline professionals identify and refer presumed victims of human trafficking. This course will give an overview of the different types of human trafficking and will share tools to help workers identify and refer presumed victims.

Introduction

In recent years, European Union countries have seen an unprecedented influx of migrants and refugees across their borders. In 2015 alone, 1,046,599 people irregularly entered EU countries - mainly Syrian, Iraqi and Afghani migrants and refugees fleeing conflicts in their home countries.

For people working in law enforcement, social services, border control and other frontline positions, this situation has been overwhelming. There are simply too many procedures to carry out to process incoming migrants and not enough time.

As a result, many problems that we would normally consider emergencies go unnoticed among migrant and refugee populations, including health problems, safety risks, child safeguarding issues, criminal activities and human trafficking.

In this course, we will focus specifically on the problem of human trafficking among migrant and refugee populations, and what frontline responders can do to quickly and effectively identify and refer presumed victims of trafficking - and prevent abuse.

Modules

This course is divided into a number of micro-learning modules designed to be completed in one sitting. If you are new to this subject, we recommend completing the modules in sequence. Otherwise, you may view them in any order you wish and return to them as needed for reference.

 • Human Trafficking and Migration
 • Types of Trafficking and Related Issues
 • how to Identify Presumed Victims of Trafficking
 • How to refer presumed victims of trafficking

eu