Овој курс е дизајниран за државни и недржавни засегнати страни за борба против трговија со луѓе и професионалци вклучени за време на размената на информации помеѓу страните: Канцеларии на национални координатори за борба против трговија со луѓе, контактни точки доделени за спроведување на УСОП-те, потенцијални раководители на случаи, како и државните органи и НВО-ите директно вклучени во идентификација, помош, заштита и упатување на транснационални случаи на жртви на трговија со луѓе, потенцијални жртви на трговија со луѓе и лица изложени на ризик од трговија со луѓе. 

Овој курс е поделен на три модули, како подолу:

Модул 1: Што се УСОП-и? Цел, целни групи и дефиниции.

Модул 2: Транснационален систем за управување со случаи (УСОП-и) и вклучени засегнати страни.

Модул 3: Структура на УСОП-и и пакет за спроведување.

Стандардни форми Пакет за комуникација од 1 до 10

US flag and text: Gift of the United States GovernmentОвој курс е дизајниран во рамките на проектот Подобрување на обезбедување услуги и свеста за борба против трговија со луѓе (ТСЛ) на Балканот, Албанија, Македонија, Црна Гора, Косово, финансиран од Стејт департманот на САД преку програмата J/TСЛ. спроведена од страна на мисијата на Terre des hommes во Албанија и Косово, во партнерство со Иницијативата за социјални промени - АРСИС и Различни и еднакви во Албанија; Здружение за акција за борба против насилство и трговија со луѓе - Отворена порта во Македонија; СОС линија за жени и деца жртви на насилство Никшиќ во Црна Гора; Надеж и домови за деца и Центарот за заштита на жртвите и спречување на трговија со луѓе (ЗЖСТ) во Косово.

partner logos

Курсот трае околу 90 минути за да се заврши, иако тоа не треба да се направи во една сесија или последователно.

По успешно завршување на курсот, учесниците ќе добијат сертификат за завршување.