Diverse youths standing against wall


Ovaj e-tečaj istražuje sudjelujuću praksu, okvir u kojem stručnjaci mogu pomoći djeci i mladim ljudima koji su imali iskustvo seksualnog nasilja da traže svoja prava i uspostave kontrolu, moć te kreiraju pozitivnu promjenu u njihovim životima i svijetu oko njih. Ovaj tečaj poziva stručnjake da se fokusiraju na snage djece i mladih, da ih poštuju kao relevantne socijalne aktere te da dopuste djeci i mladima da uspostave veću kontrolu u tome kako se uključuti u socijalne servise.

Sudjelujuća praksa može se primijeniti u radu „jedan na jedan“, grupnom radu, u skupinama usmjerenim na donošenje odluka, aktivizam na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Moduli uključuju audio prezentacije, video intervjue sa stručnjacima koji su koristili ovakav okvir rada u svojoj praksi, interaktivne scenarije gdje možete vježbati koristiti principe rada, upitnike te priručnik (koji je moguće printati) sa refleksijama i vježbama.

Ovaj tečaj namijenjen je stručnjacima za zaštitu prava djece kako bi im pomogao steći nova znanja o preusmjeravanju mladih u sukobu sa zakonom od formalnog sudskog postupka. Tečaj će vam pružiti pregled alternativnih mjera kao i alate koje možete koristiti prilikom postupanja u budućim slučajevima. Tečaj se sastoji od četiri modula te je za završavanje pojedinog modula potrebno 10-15 minuta.


Nakon sudjelovanja u tečaju, moći ćete:


 • Objasniti zašto zatvor nije najbolji način za rješavanje predmeta mladog počinitelja.
 • Opisati cilj i nabrojati prednosti diverzije.
 • Opisati kako psihološki razvoj mladih utječe na njihovu sposobnost donošenja odluka i mogućnost razumijevanja sudskog postupka.
 • Navesti najčešće faktore rizika koji povećavaju vjerojatnost da će mladi doći u sukob sa zakonom.
 • Prepoznati znakove da je počinjenje kaznenog djela reakcija mladog počinitelja na ranije zlostavljanje ili traumu.
 • Prepoznati mogućnosti za primjenu diverzije u maloljetničkim predmetima.
 • Navesti i opisati različite vrste diverzije.
 • List and describe the different types of diversion.
 • Odrediti najprikladniji oblik diverzije u pojedinom slučaju.
 • S poštovanjem i učinkovito komunicirati s maloljetnicima o diverziji, zakonskim odredbama i ostalim srodnim pitanjima.
 • Motivirati maloljetnike na promjenu koristeći tehnike motivacijskog intervjua.


Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Croatia 


Ovaj projekt sufinancira Program za prava, jednakost i građanstvo Europske Unije.

EU

Happy child lifting hands


Na ovom tečaju, baviti ćemo se vrijednošću strukturiranog pristupa procjeni u radu na zaštiti djeteta.  Iako mnogi stručnjaci iz prakse procjenu možda smatraju rutinskim, trivijalnim zadatkom ili teretom, procjenom se postavlja temelj svega što možemo učiniti da pomognemo djetetu i obitelji.  Detaljna i korektna procjena na osnovu potreba, u koju su aktivno uključeni dijete i njegova obitelj kao punopravni sudionici u procesu, u velikoj mjeri može unaprijediti rezultate za sve uključene.
   

Tečaj je koncipiran kao niz samousmjeravajućih modula, koje možete završavati svojim tempom, bilo kojim redoslijedom.  Svaki modul sadrži vježbe, praktične primjere i linkove s dodatnim informacijama i resursima, koji će vam pomoći da procjenu bolje primjenjujte u svojem radu.
  

Potrebno je oko 3 sata da završite sve module.

Moduli su:

Na kraju tečaja, imat ćete mogućnost uraditi kratak test, koji će vam - po uspješnom završetku - omogućiti da preuzmete svjedodžbu o završenom e-tečaju.  Isto tako, vidjet ćete i kratku anketu, gdje ćete moći dati svoje mišljenje o tečaju i pomoći nam da unaprijedimo ovo iskustvo za buduće sudionike.

VAŽNO: Prilikom pohađanja ovih modula, vrlo je važno da ispunite svaki zadatak u potpunosti. Potrebno je da prođete kroz sve ponuđene linkove i postupite po svim navedenim uputama. Ukoliko propustite neku stavku, modul neće biti registriran kao završen.

Dobro došli na ChildHubov webinar na temu pružanja podrške participaciji djece. Ovaj webinar kreiran je za sve stručnjake koji se bave zaštitom i brigom o djeci i koji žele naučiti više o tome kako pomoći djeci da sudjeluju u donošenju odluka koje utječu na njih.

Mi kao stručnjaci na „prvim linijama“ imamo veliki utjecaj na život djece. Iz tog se razloga od nas očekuje i da se zapitamo koliko naših odluka ili zalaganja u njihovo ime je zaista potkrijepljeno njihovim mišljenjima? Imajući u vidu da to nije uvijek slučaj, ovaj je webinar namijenjen upravo stručnjacima na „prvim linijama“ koji žele aktivno sudjelovanje pretvoriti u stvarnost bez obzira na izazove koje ono podrazumijeva. 

Trebamo biti svjesni da postoji razlika između participacije djece u široj zajednici i participaciji djece u specifičnim pitanjima koja utječu na njihove živote pojedinačno. Iako se ovaj webinar fokusira na osnaživanje djece pojedinačno, on nam pomaže i da razumijemo da participacija predstavlja širi proces u koji je neophodno da se uključe svi stručnjaci koji direktno rade s djecom.

Kakva je struktura webinara?

Webinar je podijeljen na devet kratkih modula koji se nadovezuju jedan na drugi. Moduli predstavljaju kombinaciju čitanja i interaktivnih vježbi, kao i proučavanja studija slučaja, situacija i kratkih video-snimaka kroz koje ćete biti vođeni. Na kraju svakog modula nalazi se kratak popis dodatnih materijala za čitanje i referenci koje Vam mogu koristiti ukoliko temu želite istražiti detaljnije.

Postoje tri OSNOVNA modula koje svaki sudionik MORA proći.

OSNOVNI MODUL 1: Uvod u participaciju

Ovaj osnovni početni modul pomoći će Vam da preispitate što zapravo podrazumijevamo pod participacijom djece i zbog čega je ona toliko važna.

OSNOVNI MODUL 2: Značaj vrijednosti i stavova u promoviranja pariticipacije djece

Ovaj modul pomoći će Vam da ispitate ključne vrijednosti i stavove koji trebaju  predstavljati temelj Vaše prakse kod poticanja sudjelovanja djece. Kako biste mogli pružiti doprinos sudjelovanju djece potrebno je da posjedujete odgovarajući stav i vrijednosti kao temelj svojega rada. Ovaj će Vam modul pomoći u revidiranju nekih od njih i predstaviti Vam nekoliko relevantnih koncepata koji potiču smislenu participaciju.

OSNOVNI MODUL 3: Praktične vještine u procesu particpacije

Ovaj se modul fokusira na ključne vještine koje je važno primjenjivati kako biste osigurali dobru komunikaciju s djecom i ohrabrili njihovo sudjelovanje. Ovi praktični prijedlozi i savjeti objedinjuju primjenjive načine koji bi Vam mogli pomoći da uspostavite vezu s djecom i njihovim obiteljima temeljenim na principima psihosocijalne podrške.

Kada završite tri osnovna modula, moći ćete izabrati šest modula za PRAKSU.  

Možete izabrati onoliko modula za praksu koliko želite, no morate ih proći najmanje četiri da biste dobili certifikat. Prvih pet modula za praksu bavi se različitim grupama djece za koje aktivno sudjelovanje može predstavljati izazov. Posljednji modul za praksu bavi se radom s roditeljima. Svaki od modula ispituje razloge zbog kojih je sudjelovanje izazovno za ovu grupu djece. Moduli također ispituju pojedine alate i strategije za praktičnu izvedbu. Module možete prolaziti jedan za drugim ili se fokusirati na određeni modul, ovisno o tome kojoj grupi pripada dijete s kojim trenutno radite. 

Moduli za praksu su:

1: Rad sa djecom sa invaliditetom

2: Djeca u sukobu sa zakonom

3: Djeca iz alternativne skrbi

4: Djeca s poteškoćama u razvoju

5: Rad s djecom Roma

6: Rad sa roditeljima

Ukoliko završite tri osnovna modula i četiri od šest modula za praksu, dobit ćete certifikat o završenom online tečaju Centra izvrsnosti za djecu iz alternativne skrbi (engl. Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland (CELCIS)) Sveučilišta u Strathclydeu u Škotskoj.