Happy child lifting hands


Na ovom kursu, bavićemo se vrednošću strukturiranog pristupa proceni u radu na zaštiti deteta.  Iako mnogi stručnjaci iz prakse procenu možda smatraju rutinskim, trivijalnim zadatkom ili teretom, procenom se postavlja temelj svega što možemo da učinimo da pomognemo detetu i porodici.  Detaljna i korektna procena na osnovu potreba, u koju su aktivno uključeni dete i njegova porodica kao punopravni učesnici u procesu, u velikoj meri može unaprediti rezultate za sve uključene. 
 

Kurs je koncipiran kao niz samousmeravajućih modula, koje možete da završavate svojim tempom, bilo kojim redosledom.  Svaki modul sadrži vežbe, praktične primere i linkove sa dodatnim informacijama i resursima, koji će vam pomoći da procenu bolje primenjujte u svom radu.  

Potrebno je oko 3 sata da završite sve module.

Moduli su:

Na kraju kursa, imaćete mogućnost da uradite kratak test, koji će vam - po uspešnom završetku - omogućiti da preuzmete sertifikat o završenom kursu.  Isto tako, videćete i kratku anketu, gde ćete moći da date svoje mišljenje o kursu i pomognete nam da unapredimo ovo iskustvo za buduće učesnike.


VAŽNO: Prilikom pohađanja ovih modula, vrlo je važno da ispunite svaki zadatak u potpunosti. Potrebno je da ispratite sve ponuđene linkove i postupite po svim navedenim uputstvima. Ukoliko propustite neku stavku, modul neće biti registrovan kao završen.

PODRŠKA UČESTVOVANJU DECE: Uvod u obuku


Dobro došli u ChildHub obuku na temu pružanja podrške učestvovanju dece. Ova obuka je kreirana za sve praktičare koji se bave zbrinjavanjem i zaštitom dece i koji žele da nauče više o tome kako mogu da pomognu deci da učestvuju u donošenju odluka koje utiču na njih.


Mi kao praktičari na prvim linijama imamo veliki uticaj u životima dece. Međutim, i od nas se očekuje da se zapitamo koliko naših odluka ili zalaganja u njihovo ime je zaista potkrepljeno njihovim mišljenjima? Imajući u vidu da to nije uvek slučaj, ova obuka je upravo namenjena praktičarima na prvim linijama koji žele da aktivno učestvovanje pretvore u stvarnost bez obzira na izazove koje to podrazumeva.


Trebalo bi da budemo svesni da postoji razlika između učestvovanja dece u široj zajednici i učestvovanja dece u vezi sa specifičnim pitanjima koja utiču na njihove živote pojedinačno. Iako se ova obuka fokusira na osnaživanje dece pojedinačno, ona nam pomaže i da razumemo da učestvovanje predstavlja širi proces za koji treba da se bore svi praktičari koji rade direktno sa decom.


Kakva je struktura obuke?


Obuka je podeljena na devet kratkih modula koji se nadovezuju jedan na drugi. Moduli predstavljaju kombinaciju čitanja i interaktivnih vežbi, kao i proučavanja studija slučaja, situacija i kratkih video-snimaka kroz koje ćete biti usmeravani. Na kraju svakog modula nalazi se kratak spisak dodatnih materijala za čitanje i referenci koji vam mogu koristiti ukoliko želite da istražite temu detaljnije.


Postoje tri OSNOVNA modula koje svaki učesnik MORA da prođe.


Možete da izaberete onoliko modula za praksu koliko želite, ali morate da prođete najmanje četiri da biste dobili sertifikat. 

Kome je ovaj kurs namenjen?

Ovaj kurs je namenjen iskusnom osoblju koje se bavi dečijom zaštitom i zbrinjavanjem, a koje je u prethodno, ili to trenutno čini, preuzelo odgovornost nadgledanja rada drugih članova osoblja. Osim toga, očekuje se da učesnici imaju stručne kvalifikacije ili diplomu. Učesnici mogu da budu iz različitih službi koje direktno pružaju usluge dečije zaštite i zbrinjavanja. Pod direktnim uslugama dečije zaštite i zbrinjavanja podrazumevamo svaku službu (državnu ili nevladinu organizaciju) koja direktno interveniše u životima dece i porodica ili koja direktno pruža usluge zbrivanjanja dece. Navedene usluge mogu da se zasnivaju na radu na terenu ili u ustanovama. Usluge terenskog rada su one koje funkcionišu iz kancelarijskog sedišta u lokalnom području. Ustanove mogu da budu dečiji domovi, službe za osobe sa invaliditetom, pritvorni centri, odnosno svaka služba u kojoj se o deci vodi računa van kuće.   


Koje teme će pokriti ovaj kurs?

Kurs će istražiti šta podrazumevamo pod supervizijom, kako ona utiče na praksu i kako da razvijete i održavate sistem supervizije u svojoj ustanovi. Istražićemo jedan radni model supervizije i obezbediti alate potrebne za uspostavljanje sistema supervizije. Scene i kratki video snimci supervizijske prakse će poslužiti kako bi se ilustrovala supervizijska praksa.


Kakva je struktura kursa?

Ovaj kurs se sastoji iz osam delova. Osmišljen je tako da se delovi nadovezuju jedan na drugi.


Koliko će trajati kurs?

Kurs je napravljen tako da možete kratko da radite na njemu i kasnije se vratite i nastavite tamo gde ste stali. Na taj način kurs traje onoliko koliko je vama potrebno. Na početku svakog dela kursa biće navedeno predviđeno prosečno vreme njegovog trajanja kako biste znali koliko vremena će vam biti potrebno da završili svaki pojedinačni deo.


Sertifikacija

Ako završite kurs, dobićete sertifikat o završenoj obuci od Centra za izuzetnost za decu na staranju u Škotskoj (eng. Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland (CELCIS)) sa Stratklajd univerziteta u Škotskoj.


Priznanja

Ovaj kurs je u velikoj meri zasnovan na paketu za obuku za superviziju u dečijoj zaštiti koji je napravila TdH Albanija u saradnji sa Univerzitetom Stirling. Zbog toga se zahvaljujemo sledećim osobama: Helen Vinkap (Univerzitet Stirling, međunarodni stručnjak), Teodori Karadž, Anili Sulstarova, Izeli Tasini, Marineli Sota, Arioli Panteći, Marjani Meši, Alketi Lasku, Nadire Kreka i Enkelejdi Kalču (albanski lokalni stručnjaci).


Dodatno, zahvaljujemo se na profesionalnoj podršci i pomoći koju su nam pružili Neli Petrova iz SAPI Bugarska, Stephanie Delaney i Shqipe Ukshini.