Dobrodošli na ovaj kratki kurs e-učenja o važnosti bezbednosti u domskom smeštaju.

Pod domskim (rezidencijalnim) smeštajem podrazumevamo svaku ustanovu u kojoj deca koja iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti da žive sa svojom porodicom, uobičajeno borave, i o njima brine osoblje.   Ovde spadaju domovi za male grupe i institucije koje možemo nazvati sirotištima.  Stambene ustanove uključuju i objekte u kojima deca daleko od porodice mogu da provedu kraće vremenske periode preko noći, radi nege. 

Iako pitanje stambene nege ovaj kurs razmatra odvojeno, on je isto tako primenljiv i na druga rezidencijalna okruženja, kao što su letnji kampovi.  Takođe će biti korisno za one koji u mnogo uopštenijem smislu rade sa decom.

Za ovaj kurs trebaće vam oko 45 minuta. Na kraju kursa moći ćete da preuzmete sertifikat o završenom kursu. Moći ćete da se krećete između različitih sekcija, a ako nemate vremena da kurs završite odjednom, možete da se vratite i da ga završite tokom nekoliko sesija. 

Tokom kursa naći ćete linkove za resurse, gde možete pronaći više informacija, a ukoliko ste uključeni u domsku situaciju, bićete podstaknuti da razmislite o sopstvenoj radnoj situaciji.

U ovom kursu razmatraćemo:

 • Šta se podrazumeva pod bezbednošću u domskoj nezi/na domskom smeštaju.
 • Razlika između zaštite dece i bezbednosti dece.
 • Različite dimenzije bezbednosti dece.
 • Ključne mere prevencije i reagovanja.
 • Uloga pojedinaca u bezbednosti dece.
 • Važnost prijavljivanja zabrinjavajućih slučajeva.
 • Kako reagovati na prijavljivanja.

Potraga: Dečji vodič za profesionalce koji rade sa decom kako bi ih bolje podržali s ciljem unapređenja njihove profesionalne prakse

Dobrodošli na ChildHub kurs koji ima za cilj da pomogne odraslim profesionalcima da razmotre ključna ponašanja, stavove, veštine i radnje koje trebaju uzeti u obzir pri radu s decom i mladima.

Mladi žele odnos sa svojim radnicima. Kako možemo izgraditi ove značajne odnose sa mladim ljudima u svom životu? Ne radi se o programima ili projektima ili obrascima ili kontrolnim listama, već o odnosu koji se može uspostaviti i koji je potreban. Kako se možete odnositi prema mladima i izgraditi odnos poverenja?

Ovu obuku, kreirala su deca i mladi i posvećen je glasovima mladih ljudi kako bi oni mogli da podele svoje ideje, odnosno da predstave koncepte koji su se pojavili tokom procesa participativnog akcionog istraživanja. Ali postoje i sadržaji „koje vode odrasli“, a koji nadopunjuju ideje i sugestije mladih.

Predviđena publika: Ova obuka je namenjena „profesionalcima koji rade sa decom“. Ovo uključuje socijalne radnike, nastavnike, psihologe, radnike pritvorskih centara ili bilo koga drugog ko podržava decu i mlade i ima ulogu u njihovom životu.Ovi moduli onlajn učenja imaju za cilj da pomognu profesionalcima da razmotre ključna ponašanja, stavove, veštine i radnje koje trebaju uzeti u obzir pri radu s decom i mladima.

Ciljevi učenja: 

 • Upoznavanje sa potrebama dece i mladih
 • Upoređivanje vaših perspektiva sa perspektivama mladih o tome šta čini dobrog profesionalca koji radi sa decom
 • Učenje o najznačajnijim osobinama, veštinama i aktivnostima za koje mladi smatraju da čine pouzdanu osobu za rad sa decom 
 • Razumevanje načina na koji je potrebno raditi da bi se sa decom i mladima izgradio dobar odnos
 • Razmatranje kako se veštine i aktivnosti mogu primeniti u radu sa decom i mladima
 • Razmišljanje o sopstvenom radu sa mladima i pozicioniranju u odnosu na druge na svom poslu
 • Vežbanje veština koje ste naučili
 • Osećaj veće spremnosti za rad sa mladima

Struktura: Svaki modul uključuje kratak video zapis od 4-5 minuta, predloženo čitanje u pozadini, 2-3 refleksivne aktivnosti, „posebne savete“ i priliku za povezivanje sa onlajn zajednicom.

Završni modul pomaže vam da razmotrite kako se veštine i radnje mogu primeniti u praksi na decu i mlade. Predlažemo vam da dovršite sve aktivnosti, podelite ih sa kolegama i prodiskutujete naučeno. Planirajte da provedete približno 1-2 sata na svakom modulu da biste dovršili celu obuku. 

TRAUMA I ALTERNATIVNA BRIGA: UVOD U KORIŠĆENJE PRISTUPA ZASNOVANOG NA ZNANJIMA O TRAUMI

Ovaj osnovni kurs podizanja svesti namenjen je svima koji bi mogli doći u kontakt sa decom i mladima u sistemu alternativne brige. Cilj kursa je da se ukratko razume trauma, njen potencijalni uticaj na život dece i mladih i shvati kako da se pruži podrška onima koji bi mogli trpeti njene posledice.

Kurs je deo većeg projekta sufinansiranog od EU pod nazivom „Sigurna mesta, nesmetan razvoj dece: Integrisanje praksi zasnovanih na znanju o efektima traumatskog iskustva u sistem alternativne brige.” Projekat se sprovodi u Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj i Srbiji pod koordinacijom SOS Dečijih sela - za više informacija o obimu projekta i aktivnostima, pogledajte našu veb-stranicu: https://www.sos-childrensvillages.org/trauma-informed-practices.

Kurs se sastoji iz šest kratkih modula. Moduli 1 i 2 su uvod u tematiku traume i praksi zasnovanih na znanjima o traumi. Neophodno je da pređete oba da biste zatim mogli da pređete na jedan ili više od preostala četiri.

 • Modul 1: Razumevanje značenja traume i praksi zasnovanih na znanju o efektima traumatskog iskustva kod dece i mladih na alternativnom staranju
 • Modul 2: Razumevanje načina na koje negativna iskustva i trauma mogu uticati na decu i mlade sa iskustvom u sistemu alternativne brige
 • Modul 3: Podrška deci i mladima sa iskustvom u sistemu alternativne brige koji su doživeli traumu
 • Modul 4: Rad sa porodicama koje su doživele traumu
 • Modul 5: Podrška deci bez pratnje i razdvojenoj deci izbeglicama i migrantima
 • Modul 6: Trauma i deca i mladi sa smetnjama u razvoju i mentalnim oboljenjima

Za završetak svakog modula potrebno je oko 40 minuta, a svaki možete početi i završiti svojim tempom.

Iskreno se nadamo da će vam kurs biti zanimljiv i veoma koristan.

Each module should take approximately 40 minutes to complete and you can begin and complete any of the modules at your own pace.

We truly hope you will find the course interesting and very helpful.

                            

Dobrodošli u Promenu normi radi suzbijanja nasilja u školama:

E-modul facilitatore koji rade sa decom i mladim ljudima.

Kome je namenjen E-modul?

Ovaj Vodič napisan je za odrasle, uključujući facilitatore, nastavnike i školsko osoblje, koji će raditi sa decom i mladim ljudima u školama i alternativnim školskim centrima.

Koja je svrha E-modula?

Uz pomoć ovog modula, upoznaćete ideje koje će decu i mlade ljude odvesti u istraživanje društvenih i rodnih normi koje isključuju nasilje prema deci u njihovoj školi i zajednici i uključuje ih u aktivnosti koje izgrađuju pozitivne norme i rešavaju štetne norme povezane sa nasiljem prema deci. Postoji uputstvo za obuku za ovaj kurs.

Kojim starosnim grupama dece i mladih ljudi je E-modul namenjen?

Sve aktivnosti e-modula mogu se primeniti na instruktore i decu i mlade ljude od 13 do 18 godina sa kojima rade.

Vreme potrebno za kompletiranje modula

Da biste uspešno završili ovaj modul, trebaće vam oko 5 sati da pregledate materijal, pogledate video i kompletirate aktivnosti.

Ciljevi e-modula

Ovaj e-modul će unaprediti vaše znanje o društvenim i rodnim normama koje podstiču nasilje prema deci u školama kao i znanje o tome kako da te norme izmenite.

Ishodi učenja

Na kraju ovog e-modula, moći ćete da:

 • Opišete aktivnosti i identifikujete vrste nasilja prema deci koja se mogu desiti u školi
 • Objasnite šta su društvene i rodne norme, identifikujete društvene i rodne norme koje podržavaju nasilje prema deci u vašoj školi
 • Imenujete načine koji mogu da izmene negativne društvene i rodne norme
 • Navedete pozitivne društvene i rodne norme koje će decu učiniti bezbednom
 • Olakšate aktivnosti koje podržavaju decu i mlade ljude
 • Procenite načine kako da načinite pozitivne promene u vašoj školi koje mogu da promene društvene i rodne norme i tako umanje pojavu nasilja prema deci

   

   

 Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020)

Happy child lifting hands

Na ovom kursu, bavićemo se vrednošću strukturiranog pristupa proceni u radu na zaštiti deteta.  Iako mnogi stručnjaci iz prakse procenu možda smatraju rutinskim, trivijalnim zadatkom ili teretom, procenom se postavlja temelj svega što možemo da učinimo da pomognemo detetu i porodici.  Detaljna i korektna procena na osnovu potreba, u koju su aktivno uključeni dete i njegova porodica kao punopravni učesnici u procesu, u velikoj meri može unaprediti rezultate za sve uključene. 
 

Kurs je koncipiran kao niz samousmeravajućih modula, koje možete da završavate svojim tempom, bilo kojim redosledom.  Svaki modul sadrži vežbe, praktične primere i linkove sa dodatnim informacijama i resursima, koji će vam pomoći da procenu bolje primenjujte u svom radu.  

Potrebno je oko 3 sata da završite sve module.

Moduli su:

Na kraju kursa, imaćete mogućnost da uradite kratak test, koji će vam - po uspešnom završetku - omogućiti da preuzmete sertifikat o završenom kursu.  Isto tako, videćete i kratku anketu, gde ćete moći da date svoje mišljenje o kursu i pomognete nam da unapredimo ovo iskustvo za buduće učesnike.

VAŽNO: Prilikom pohađanja ovih modula, vrlo je važno da ispunite svaki zadatak u potpunosti. Potrebno je da ispratite sve ponuđene linkove i postupite po svim navedenim uputstvima. Ukoliko propustite neku stavku, modul neće biti registrovan kao završen.

PODRŠKA UČESTVOVANJU DECE: Uvod u obuku

Dobro došli u ChildHub obuku na temu pružanja podrške učestvovanju dece. Ova obuka je kreirana za sve praktičare koji se bave zbrinjavanjem i zaštitom dece i koji žele da nauče više o tome kako mogu da pomognu deci da učestvuju u donošenju odluka koje utiču na njih.

Mi kao praktičari na prvim linijama imamo veliki uticaj u životima dece. Međutim, i od nas se očekuje da se zapitamo koliko naših odluka ili zalaganja u njihovo ime je zaista potkrepljeno njihovim mišljenjima? Imajući u vidu da to nije uvek slučaj, ova obuka je upravo namenjena praktičarima na prvim linijama koji žele da aktivno učestvovanje pretvore u stvarnost bez obzira na izazove koje to podrazumeva.

Trebalo bi da budemo svesni da postoji razlika između učestvovanja dece u široj zajednici i učestvovanja dece u vezi sa specifičnim pitanjima koja utiču na njihove živote pojedinačno. Iako se ova obuka fokusira na osnaživanje dece pojedinačno, ona nam pomaže i da razumemo da učestvovanje predstavlja širi proces za koji treba da se bore svi praktičari koji rade direktno sa decom.

Kakva je struktura obuke?

Obuka je podeljena na devet kratkih modula koji se nadovezuju jedan na drugi. Moduli predstavljaju kombinaciju čitanja i interaktivnih vežbi, kao i proučavanja studija slučaja, situacija i kratkih video-snimaka kroz koje ćete biti usmeravani. Na kraju svakog modula nalazi se kratak spisak dodatnih materijala za čitanje i referenci koji vam mogu koristiti ukoliko želite da istražite temu detaljnije.

Postoje tri OSNOVNA modula koje svaki učesnik MORA da prođe.

Možete da izaberete onoliko modula za praksu koliko želite, ali morate da prođete najmanje četiri da biste dobili sertifikat. 

Kome je ovaj kurs namenjen?

Ovaj kurs je namenjen iskusnom osoblju koje se bavi dečijom zaštitom i zbrinjavanjem, a koje je u prethodno, ili to trenutno čini, preuzelo odgovornost nadgledanja rada drugih članova osoblja. Osim toga, očekuje se da učesnici imaju stručne kvalifikacije ili diplomu. Učesnici mogu da budu iz različitih službi koje direktno pružaju usluge dečije zaštite i zbrinjavanja. Pod direktnim uslugama dečije zaštite i zbrinjavanja podrazumevamo svaku službu (državnu ili nevladinu organizaciju) koja direktno interveniše u životima dece i porodica ili koja direktno pruža usluge zbrivanjanja dece. Navedene usluge mogu da se zasnivaju na radu na terenu ili u ustanovama. Usluge terenskog rada su one koje funkcionišu iz kancelarijskog sedišta u lokalnom području. Ustanove mogu da budu dečiji domovi, službe za osobe sa invaliditetom, pritvorni centri, odnosno svaka služba u kojoj se o deci vodi računa van kuće.   

Koje teme će pokriti ovaj kurs?

Kurs će istražiti šta podrazumevamo pod supervizijom, kako ona utiče na praksu i kako da razvijete i održavate sistem supervizije u svojoj ustanovi. Istražićemo jedan radni model supervizije i obezbediti alate potrebne za uspostavljanje sistema supervizije. Scene i kratki video snimci supervizijske prakse će poslužiti kako bi se ilustrovala supervizijska praksa.

Kakva je struktura kursa?

Ovaj kurs se sastoji iz osam delova. Osmišljen je tako da se delovi nadovezuju jedan na drugi.

Koliko će trajati kurs?

Kurs je napravljen tako da možete kratko da radite na njemu i kasnije se vratite i nastavite tamo gde ste stali. Na taj način kurs traje onoliko koliko je vama potrebno. Na početku svakog dela kursa biće navedeno predviđeno prosečno vreme njegovog trajanja kako biste znali koliko vremena će vam biti potrebno da završili svaki pojedinačni deo.

Sertifikacija

Ako završite kurs, dobićete sertifikat o završenoj obuci od Centra za izuzetnost za decu na staranju u Škotskoj (eng. Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland (CELCIS)) sa Stratklajd univerziteta u Škotskoj.

Priznanja

Ovaj kurs je u velikoj meri zasnovan na paketu za obuku za superviziju u dečijoj zaštiti koji je napravila TdH Albanija u saradnji sa Univerzitetom Stirling. Zbog toga se zahvaljujemo sledećim osobama: Helen Vinkap (Univerzitet Stirling, međunarodni stručnjak), Teodori Karadž, Anili Sulstarova, Izeli Tasini, Marineli Sota, Arioli Panteći, Marjani Meši, Alketi Lasku, Nadire Kreka i Enkelejdi Kalču (albanski lokalni stručnjaci).

Dodatno, zahvaljujemo se na profesionalnoj podršci i pomoći koju su nam pružili Neli Petrova iz SAPI Bugarska, Stephanie Delaney i Shqipe Ukshini.