Happy child lifting hands

Na ovom kursu bavit ćemo se vrijednošću strukturiranog pristupa procjeni u radu na zaštiti djeteta. Iako mnogi stručnjaci iz prakse procjenu možda smatraju rutinskim, trivijalnim zadatkom ili teretom, procjenom se postavlja temelj svega što možemo učiniti da pomognemo djetetu i porodici. Detaljna i korektna procjena na osnovu potreba, u koju su aktivno uključeni dijete i njegova porodica kao punopravni učesnici u procesu, u velikoj mjeri može unaprijediti rezultate svih uključenih.
   

Kurs je koncipiran kao niz samousmjeravajućih modula, koje možete završavati svojim tempom, bilo kojim redoslijedom. Svaki modul sadrži vježbe, praktične primjere i linkove s dodatnim informacijama i resursima, koji će vam pomoći da procjenu bolje primjenjujte u svom radu.  

Potrebno je oko 3 sata da završite sve module.

Moduli su:

Na kraju kursa ćete imati mogućnost da uradite kratak test, koji će vam - po uspješnom završetku - omogućiti da preuzmete certifikat o završenom kursu. Vidjet ćete, također, kratku anketu, u kojoj ćete moći dati svoje mišljenje o kursu i pomoći nam da unaprijedimo ovo iskustvo za buduće učesnike.

VAŽNO: Prilikom pohađanja ovih modula, vrlo je važno da ispunite svaki zadatak u potpunosti. Potrebno je da prođete kroz sve ponuđene linkove i postupite po svim navedenim uputama. Ukoliko propustite neku stavku, modul neće biti registriran kao završen.

Dobro došli u ChildHub obuku na temu pružanja podrške učestvovanju djece. Ova obuka je kreirana za sve praktičare koji se bave zbrinjavanjem i zaštitom djece i koji žele da nauče više o tome kako mogu da pomognu djeci da učestvuju u odlukama koje utiču na njih.

Mi kao praktičari koji smo u kontaktu sa djecom imamo veliku moć u životima djece. Ali koliko naših odluka ili zalaganja u njihovo ime je zaista pokrepljeno njihovim mišljenjima? Ova obuka je namijenjena praktičarima koji su u kontaktu sa djecom a koji žele da aktivno učestvovanje pretvore u stvarnost bez obzira na izazove.  

Postoji razlika između učestvovanja djece u široj zajednici i učestvovanja djece u vezi sa pojedinačnim pitanjima koja pojedinačno utiču na njihove živote. Iako se ova obuka fokusira na osnaživanje djece pojedinačno, ona doprinosi i razumijevanju da učestvovanje predstavlja širi proces za koji treba da se bore svi praktičari koji rade direktno sa djecom.

Kakva je struktura obuke?

Obuka je podijeljena na devet kratkih modula koji se nadograđuju jedan na drugi. Moduli predstavljaju kombinaciju čitanja i interaktivnih vježbi, studija slučaja, situacija i kratkih video snimaka. Biti ćete usmjeravani kroz module, a na kraju svakog modula nalazi se kratak spisak dodatnih materijala za čitanje i izvora, u slučaju da želite detaljnije da istražite temu.

Postoje tri OSNOVNA modula koje svaki učesnik MORA da prođe. 

OSNOVNI MODUL 1: Uvod u učestvovanje

Ovaj osnovni početni modul će vam pomoći da razmislite o tome šta podrazumijevamo pod učestvovanjem djece i zbog čega je ono tako važno.

OSNOVNI MODUL 2: Značaj vrijednosti i stavova u promovisanju učestvovanja djece

Ovaj modul će vam pomoći da ispitate ključne vrijednosti i stavove koji treba da predstavljaju temelj prakse kod podsticanja učestvovanja djece. Omogućavanje učestvovanja znači da ćete morati da imate odgovarajući stav i vrijednosti kao temelj svog rada. Ovaj modul vam pomaže da revidirate neke od njih i predstavlja nekoliko izuzetno relevantnih koncepata koji podstiču smisleno učestvovanje. 

OSNOVNI MODUL 3: Praktične vještine za učestvovanje

Ovaj modul se fokusira na ključne vještine koje treba da primijenite kako biste osigurali dobru komunikaciju sa djecom i ohrabrili učestvovanje. Ove praktične sugestije i savjeti sagledavaju realne načine na koje treba da uspostavite vezu sa djecom i njihovim porodicama, utemeljeno na principima psihosocijalne prakse.

Kada završite tri osnovna modula, moći ćete da izaberete šest modula za VJEŽBU.  

Možete da izaberete onoliko modula za vježbu koliko želite, ali morate da prođete najmanje četiri da biste dobili certifikat.  Prvih pet modula za vježbu bave se različitim grupama djece za koje aktivno učestvovanje može da predstavlja problem. Posljednji modul za vježbu se bavi radom sa roditeljima. Svaki od modula ispituje razloge zbog kojih je učestvovanje problematično za ove grupe djece. Moduli također ispituju pojedine alate i strategije za praksu. Možete da prolazite kroz svaki modul jedan za drugim ili da izaberete određeni modul u zavisnosti od toga iz koje je grupe dijete sa kojim trenutno radite. Moduli za vježbu su:

1: Rad sa djecom sa invaliditetom[1] 

2: Djeca u sukobu sa zakonom

3: Djeca u ustanovama

4: Djeca sa narušenim mentalnim zdravljem

5: Rad sa romskom djecom 

6: Rad sa roditeljima

Ako završite tri osnovna modula i četiri od šest modula za vježbu, dobiti ćete certifikat o završenoj obuci od Centra za izuzetnost za djecu na staranju u Škotskoj (engl. Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland (CELCIS)) sa Stretklajd univerziteta u Škotskoj.

[1] UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik BiH“  broj 11/09 - Međunarodni ugovori) definiše djecu s invaliditetom član 7. (međunarodno priznati termin)

Za koga je ovaj kurs?

Ovaj kurs je namijenjen iskusnom osoblju koje se bavi dječijom zaštitom i zbrinjavanjem djece,  a koje ima trenutnu odgovornost ili iskustvo u nadgledanju rada drugih članova osoblja (menadžeri) . Očekuje se da su učesnici profesionalci, koji imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije ili akademsku diplomu za profesionalnu praksu. Oni mogu da budu iz različitih ustanova koje pružaju direktne usluge dječije zaštite i zbrinjavanja. Pod direktnim uslugama dječije zaštite i zbrinjavanja podrazumijevamo svaku organizaciju (državnu ili nevladinu) koja direktno interveniše u životima djece i porodica ili koja obezbjeđuje direktno zbrinjavanje djece. Navedene usluge mogu da se zasnivaju na terenskom radu ili da se pružaju u ustanovama socijalne i dječije zaštite. Usluge terenskog rada su one koje funkcionišu iz kancelarijskog sjedišta u lokalnoj zajednici (Centri za socijalni rad). Ustanove mogu da budu dječiji domovi, ustanove za osobe sa invaliditetom, centri za zadržavanje ili privremeni smještaj djece – zapravo, svaka ustanova u kojoj se o djeci vodi računa van njihove kuće. 

Koje teme će pokriti ovaj kurs?

Kurs će istražiti šta podrazumijevamo pod menadžerskom supervizijom, kako ona utiče na praksu i kako da uvedete i održite ovu vrstu supervizije u svojoj organizaciji. Istražićemo jedan radni model supervizije i obezbijediti alate potrebne za uspostavljanje sistema supervizije.  Za ilustraciju supervizijske prakse koristiće se prikaz situacija i kratki video- snmici. 

Kakva je struktura kursa?

Ovaj kurs se sastoji iz osam dijelova ili modula. Osmišljen je tako da se moduli nadovezuju jedni na druge.

*Da biste uspješno savladali  jedan modul, potrebno je da tačno odgovorite na 60% postavljenih pitanja kroz testove ili studije slučaja, koji slijede iza svakog modula. Tek tada možete pristupiti narednom modulu. 

Koliko će trajati kurs?

Kurs je napravljen tako da možete kratko raditi na njemu i kasnije se vratiti i nastaviti tamo gdje ste stali. Na taj način kurs traje onoliko koliko Vi želite ili Vam je potrebno.  Međutim, na početku svakog modula biće predviđeno prosječno vrijeme, kako biste znali koliko vremena je u prosjeku potrebno da se savlada svaki modul.

Sertifikacija

Ako uspješno savladate sve module (završite kurs), dobićete sertifikat o završenom e-kursu o menadžerskoj superviziji , koji dodjeljuje Centar za izuzetnost za djecu na staranju u Škotskoj (eng. Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland (CELCIS)) sa Stratklajd univerziteta u Škotskoj.

Priznanja

Ovaj kurs je u velikoj mjeri zasnovan na paketu za obuku za superviziju u dječijoj zaštiti, koji je napravila TdH Albanija u saradnji sa Univerzitetom Stirling. Zbog toga se zahvaljujemo sljedećim osobama: Helen Whincup i Frances Patterson (Univerzitet Stirling, međunarodni stručnjak), Theodhori Karaj, Anila Sulstarova, Izela Tahsini, Marinela Sota, Ariola Panteqi, Marjana Meshi, Alketa Lasku, Nadire Kreka and Enkelejda Kallciu (albanski lokalni stručnjaci).

Dodatno se zahvaljujemo na profesionalnoj podršci i povratnim informacijama: Ms. Neli Petrova sa Instituta u Bugarskoj (SAPI Bulgaria), Stephanie Delaney i Shqipe Ukshini.