Kjo seri modulesh të të mësuarit hulumton Praktikën Pjesëmarrëse, një kornizë që praktikuesit mund të aplikojnë për të ndihmuar fëmijët dhe të rinjtë e prekur nga dhuna seksuale për të mbrojtur të drejtat dhe për të rimarrë fuqinë e tyre për të krijuar ndryshime pozitive në jetën e tyre dhe botën përreth. Kursi bën thirrje që praktikuesit të përqëndrohen në pikat e forta të të rinjve, të respektojnë të rinjtë si aktorë të aftë socialë dhe t'u japin të rinjve një kontroll më të madh se si ata të angazhohen me shërbime. Praktika pjesëmarrëse mund të zbatohet për ndërveprimet një-për-një, punën në grup, vendimmarrjen organizative dhe aktivizmin në nivel lokal, kombëtar ose ndërkombëtar. 

 Modulet përfshijnë prezantime të transmetuara, intervista video me praktikuesit që kanë aplikuar kornizën në situata të jetës reale, skenarë interaktivë ku mund të praktikoni vetë zbatimin e parimeve, anketat, pyetjet e rishikimit dhe një libër pune të printueshëm me ushtrime reflektimi.