ЗА НАС

Портал за закрила на детето е регионална инициатива Портал за закрила на детето е регионална инициатива, която има за цел да промотира подобренията в практиките и политиките за закрила на детето в Юго-Източна Европа чрез подход на участие и обмен на практики. Тази интерактивна платформа събира професионалисти в областта на закрила на детето от Европа и отвъд. В платформата ние обменяме опит и познание, учим един от друг, предлагаме и получаваме подкрепа.

Като част от платформата ние създаваме он-лайн курсове за обучение. Първият курс е за детското участие. Вторият е за супервизия. Третият е за мултидисциплинарна закрила на детето и четвъртият е за промоция на практики за детско участие при работа с деца, засегнати от или в риск от сексуално насилие. Моля, проверете отново, дали тези курсове са вече он-лайн.