RRETH NESH

Platforma për Mbrojtjen e Fëmijëve është një iniciativë rajonale që promovon përmirësimin e vazhdueshëm të praktikave dhe politikave për mbrojtjen e fëmijëve në Evropën Juglindore përmes qasjes pjesëmarrëse dhe qasjes së komunitetit përmes praktikave.

Kjo platformë interaktive bashkon profesionistët të cilët punojnë në mbrojtjen e fëmijëve nga Evropa dhe më gjerë, për të shkëmbyer përvoja dhe njohuri, mësuar nga njëri-tjetri si dhe ofruar e marrë mbështetje.

Si pjesë e kësaj platforme ne jemi duke zhvilluar kurse mësimi elektronike (e-learning). I pari ka të bëjë me pjesëmarrjen e fëmijëve. I dyti ka të bëjë për supervizimin. I treti fokusohet në mbrojten multi-disiplinore të fëmijëve dhe i katërti në promovimin e praktikave pjesëmarrëse të fëmijëve në punën me fëmijët e prekur nga, ose në rrezik të dhunës seksuale. Ju lutem kontrolloni rregullisht për këto kurse që do të vijojnë së shpejti online.