Добре дошли в „Да променим нормите, свързани с насилието в училище“: електронен модул за фасилитатори, работещи с деца и млади хора.

За кого е предназначен електронният модул?

Настоящото ръководство е предназначено за възрастни, включително обучители, фасилитатори, учители и други служители в училищата, които работят с деца и млади хора в училища и алтернативни образователни центрове

Каква е целта на електронния модул?

С помощта на настоящия електронен модул, ще поведете децата и младите хора на едно пътешествие, в което те ще разгледат  социалните норми, свързани с насилието над деца в училище и в общността и ще ги включите в дейности за изграждане на позитивни норми, с помощта на които да се преодолеят вредните норми, свързани с насилието над деца. Към настоящия курс има и ръководство за обучение.

За каква възрастова група деца и млади хора е предназначен електронният модул?

Всички дейности в електронния модул са подходящи за фасилитаторите и за децата и младите хора, с които работят на възраст между 13 и 18 години.

Време, необходимо за завършване на модула

За да бъде успешно завършен настоящият модул, ще са ви необходими около 5 часа – за запознаване с материалите, гледане на видеоматериалите и изпълнение на дейностите.

Цели на електронния модул

Настоящият електронен модул ще повиши знанията ви относно социалните норми, които насърчават насилието над деца в училище и как да ги промените.

Учебни резултати

В края на настоящия електронен модул ще можете:

 • да опишете дейностите за идентифициране на видовете насилие над деца, които може да се наблюдават във вашето училище;
 • да обясните какво представляват социалните норми. Да идентифицирате обществените норми, които подкрепят насилието срещу деца и млади хора във вашето училище;
 • да посочите начини, чрез които би било възможно успешно да се променят негативните социални норми;
 • да посочите позитивните социални норми, които опазват децата в безопасност;
 • да фасилитирате дейности, които подкрепят децата и младите хора;
 • да оцените начините за постигане на позитивна промяна във вашето училище, които може да променят социалните норми с цел намаляване на насилието над деца

   

   

 Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020)

boy

logo      logo2

Следният модул за онлайнобучение е предназначен да помогне на специалистите от фронтоваталиния да идентифицират и да насочат предполагаеми жертви на трафик на хора. Този курс ще предложипреглед на различните видове трафик на хора и ще сподели инструменти, които да помагат на работниците да идентифицират и насочватпредполагаемите жертвив правилната посока.

Въведение

През последните години страните от Европейския съюз са видялибезпрецедентен приток на мигранти и бежанци през техните граници. Само през 2015 г. 1,046,599 души са влезли неправомерно в страни от ЕС - предимно сирийски, иракски и афганистански мигранти и бежанци, бягащи от конфликти в родните си държави.

За хората, работещи в областта на правоприлагането, социалните услуги, граничния контрол и други позиции на фронтовата линия, тази ситуация е поразителна. Просто има твърде много процедури за извършване на обработка на входящите мигранти и недостатъчно времеда се свършат.

В резултат на това много проблеми, които обикновено бихме разглеждали като извънредни ситуации, остават незабелязани сред мигрантите и бежанците, включително здравни проблеми, рискове за безопасността, въпроси, свързани с закрила на детето, престъпни дейности и трафик на хора.

В този курс ще се съсредоточим конкретно върху проблема с трафика на хора сред мигрантите и бежанците, и това, което отговорните лица могат да направят за бързо и ефективно идентифициране и насочване на предполагаемите жертви на трафик и предотвратяване на злоупотреби.

Модули

Този курс е разделен на редица микро-обучителни модули, предназначени да бъдат завършени в рамките на едно заседание. Ако не сте запознати с тази тема, препоръчваме ви да попълните модулитепоследователно. В противен случай можете да ги видите в произволен ред и да се върнете към тях за справка.

Трафик на хора и миграция

Типове трафик на хора и проблеми свързани с тях

Как да идентифицираме предполагаеми жертви на трафик на хора

Как да насочим предполагаеми жертви на трафик на хора в правилната посока

 

 

Проектът TRAM (Trafficking along Migration Routes: Identification and Integration of Victims of Trafficking among Vulnerable Groups and Unaccompanied Childrenили Трафик на хора по миграционни маршрути: идентифициране и интегриране на жертви на трафик сред уязвими групи и деца без придружители) е съфинансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз


euDiverse youths standing by a wall. 

Този е-курс е разработен в рамките на проект „Умения за живот, лидерство, безграничен потенциал: подкрепа за деца и млади хора, засегнати от сексуално насилие в Европа чрез укрепване и фасилитиране на практика на участие“ – съ-финансиран от Европейския съюз

Информацията и гледните точки, изложени в този е-курс, са на авторите и не е задължително да отразяват официалното мнение на Европейския съюз. Нито институциите на Европейския съюз, нито коя да е личност, действаща от тяхно име, не могат да бъдат отговорни за използването на информацията, съдържаща се тук.
Приведените в модула цитати и свидетелства принадлежат на деца, млади хора и хора от практиката, които имат опит със сексуално насилие.
С оглед защита на личните данни, тези хора са изобразени чрез илюстрации без прилика с техния външен вид, а техните разкази се четат от професионални актьори.  

Настоящияг курс за електронно обучение е създаден, за да подпомогне специалистите по закрила на детето да насочат непълнолетните правонарушители от съдебните производства, като предоставят преглед на алтернативните методи и инструменти.

В този курс ще обсъдим защо отклоняването (diversion) - стратегия, която включва насочване на деца в конфликт със закона извън съдебните производства - често е най-добрият начин за справяне с непълнолетните нарушители, тъй като насочването им извън затвора може да бъде от полза както за младите хора, така и за обществото. Отклонението също е по-скоро в съответствие с правата на децата в международното право.

Ще разгледаме различните видове отклоняване, как да идентифицираме най-подходящия вид отклонение, който да използваме във всеки конкретен случай, както и някои техники за комуникация, които са полезни при работа с непълнолетни.

Основни теми:

• какво е отклонение, неговата цел и ползи

• Психология на непълнолетните: как психическото развитие на непълнолетния влияе върху вземането на решения и способността му да разбира съдебни процедури, фактори, които могат да увеличат риска на непълнолетен да влезе в конфликт със закона

• кога и как да се използва отклонение, различни методи за отклоняване

• комуникационни техники за общуване с уважение и ефективно с непълнолетните относно отклоняването, техните правни обстоятелства и свързани с тях проблеми и мотивиране към промяна чрез използване на техники от мотивационно интервюиране.

Целева аудитория:

 • специалисти по закрила на детето
 • професионалисти, работещи с деца в конфликт със закона
 • студенти и бъдещи специалисти в областта на закрилата на децата и детското правосъдие

Завършването на този самостоятелен курс отнема около 2 часа и се състои от четене, казус, самооценка, сценарий, бързи тестове, рефлексия, ключови дейности за извеждане. След завършване се предлага Сертификат за успешно завършен курс.

Happy child lifting hands


В този курс ще разгледаме значението на използването на структуриран подход към оценката в работата по закрила на детето. Независимо, че много професионалисти смятат оценката за рутинна, тривиална или дори тежка задача, оценката поставя основата на всичко, което правим, за да помогнем на децата и семействата. Извършването на цялостна, справедлива оценка на потребностите, която активно включва децата и техните семейства като пълноправни участници в процеса, може значително да подобри резултатите за всички участници.

Курсът е структуриран като поредица от самостоятелно насочени модули, които можете да завършите със свое собствено темпо, в произволен ред, който избирате. Всеки модул съдържа упражнения, казуси и връзки към допълнителна информация и ресурси, които да ви помогнат да приложите по-добре оценката в работата си.

Завършването на всички модули отнема около 3 часа.

Модулите са следните:

 • Модул 1: Въведение
 • Модул 2: Видове оценки
 • Модул 3: Процес на оценяване
 • Модул 4: Измерения на благосъстоянието
 • Модул 5: Злоупотреба с деца
 • Модул 6: Оценка на риска
 • Модул 7: Участие, съгласие и поверителност
 • Модул 8: Анализ
 • Модул 9: Заключение

В края на курса ще имате възможност да направите кратък тест, след успешното завършване на който ще можете да изтеглите сертификат. Ще има и кратко проучване за обратна връзка, където можете да дадете своето мнение за курса и да ни помогнете да подобрим опита на бъдещите участници.

ВНИМАНИЕ: При взимането на тези модули е важно да изпълните всяка от задачите напълно. Също така е важно да имате достъп до всички предложени връзки. Ако пропуснете някои модули, те няма да бъдат маркирани като завършени.

За кого е предназначен курсът?

Курсът е предназначен за опитни служители в областта на закрила на детето и грижи за деца, които вече изпълняват или на които се възлагат отговорности да наблюдават работата на други служители. Очакванията са участниците да притежават и професионална квалификация или образователно-квалификационна степен. Участниците могат да са от различни организации, предоставящи пряко закрила на деца и грижи за деца. Под това се има предвид всяка организация (правителствена или неправителствена) , която непосредствено осъществява интервенции в живота на деца и семейства или предоставя грижи за деца. Услугите могат да са в условията на работа по места или базирани в институции. Услугите под формата на работа по места (fieldwork services) са дейности, осъществявани от дадена служебна база за определена територия. Институциите могат да са домове за деца, услуги за деца с увреждания, центрове за задържане – реално всяка услуга, при която деца получават грижи в условия, различни от домашните.

Какво ще покрива курсът?

Курсът ще изследва нашето разбиране на понятието „супервизия“, въздействието на супервизията върху практиката и начините за изграждане и поддържане на система за супервизия във вашата организация. Ще се изучи модел за супервизия и ще се предоставят инструментите, необходими за създаването на система за супервизия. Ще се използват различни казуси и кратки филми за практически аспекти на супервизията, с илюстративна цел.

Как е структуриран курсът?

Курсът се състои от осем раздела. Всеки от тях надгражда над предходните.

Каква е продължителността на курса?

Курсът е организиран по начин, който ви позволява да работите по него за кратки периоди от време, след което да се връщате отново и да продължите от мястото, на което сте спрели. По такъв начин продължителността на курса зависи от времето, което ви е необходимо да го покриете. В началото на всяка част на обучението обаче се задава приблизително време, за което да се мине материалът, за да имате ориентир колко време ще ви е нужно за отделния раздел.

Сертификати

При завършване на курса ще получите удостоверение за завършен курс от Центъра за върхови постижения за деца, получаващи грижи в Шотландия (the Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland (CELCIS)), Университет в Стратклайд (University of Strathclyde), Шотландия.

Благодарности

Курсът стъпва главно върху учебния пакет за супервизия в областта на закрила на детето, изготвен от „Tер дез ом“ (Terre des homes), Албания, съвместно с Университета в Стърлинг (University of Stirling). В тази връзка изказваме огромна благодарност на Хелън Уинкъп (Helen Whincup) (международен експерт, Университет в Стърлинг), както и на местните експерти от Албания (Theodhori Karaj, Anila Sulstarova, Izela Tahsini, Marinela Sota, Ariola Panteqi, Marjana Meshi, Alketa Lasku, Nadire Kreka and Enkelejda Kallciu).