Foto: Terre des hommes/Albania

Ky kurs është përgatitur në kuadër të projektit "Mbështetje emergjente dhe rimëkëmbje për fëmijët dhe familjet e prekura nga situata pandemike COVID-19 në Shqipëri" financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Misioni Terre des hommes në Shqipëri. Përmbajtja e këtij kursi ose pikëpamjet e autorit nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të Bashkimit Evropian. Mirëserdhët  në trajnimin për mësues, psikologë dhe punonjës socialë shkollorë për të ofruar mbështetje psiko-sociale për fëmijët e prekur nga pandemia COVID-19

Pandemia e COVID-19 ka prekur mbarë botën, dhe vijon të ndikojë edhe jetën dhe proceset arsimore edhe në Shqipëri. Bashkë me pasojat ekonomike dhe sociale që humbja e vendeve të punës dhe izolimi shoqëror e fizik ka sjellë në familjet shqiptare, krahas humbjeve të jetës dhe ankthit për shëndetin, raporte të ndryshme kanë nënvizuar edhe ndikimin e drejtpërdrejtë që pandemia ka patur dhe vazhdon të ketë në shëndetin mendor të fëmijëve apo nxënësve. Kështu, Manuali për Mbështetjen Psiko-sociale për Fëmijët nga Mësuesit, Psikologët dhe Punonjësit Socialë Shkollorë (Manuali këtej e tutje) u hartua për të ndihmuar mësuesit, punonjësit socialë dhe psikologët shkollorë që të harmonizojnë njohuritë, qëndrimet dhe veprimtaritë në ndërhyrjen psiko-sociale të orientuar drejt aktivizimit tërësor ‘mëndje-zemër-trup’ të fëmijës, duke rritur kështu reziliencën (aftësinë ripërtëritëse e përballuese) të fëmijës gjatë apo pas një pandemie.

Course banner: child smiling

EU flagTrajnimi online i specializuar për mbrojtjen e fëmijëve gjatë situatave të emergjencës është përgatitur për profesionistët e mbrojtjes së fëmijëve dhe ofruesit e shërbimeve sociale në nivel vendor  në kuadër të projektit “Mbështetje emergjence dhe rimëkëmbje për fëmijët dhe familjet e prekura nga situata pandemike e COVID-19 në Shqipëri”, zbatuar nga Terre des hommes dhe mbeshtetur nga Bashkimi Evropian. 

Çfarë do të mësoni në këtë trajnim? 
Trajnimi ofron mundësinë të rrisni njohuritë tuaja teorike dhe praktike në:

 • ofrimin e shërbimeve për fëmijët gjatë situatave të emergjencës;
 •  kuadrin ligjor të mbrojtjes së fëmijëve me fokus gjatë emergjencave;
 • standardet e shërbimeve;
 • aplikimin e modelit të menaxhimit të rastit;
 • metoda të ofrimit të shërbimeve onlinë për fëmijët dhe familjet në situatë rrisku.

Gjithashtu trajnimi ofron një hapësirë për të vetë-reflektuar dhe ndarë eksperienca me kolegë të fushës mbi sfidat e ndeshura por edhe mundësitë për të përmirësuar punën tuaj.

Target grupi kryesorë

Target grupi kryesorë për kryerjen e këtij trajnimi janë Punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve (PMF & NJMF) dhe punonjësit e shërbimeve sociale, perfaqësues të Grupeve Teknike Ndërsektoriale (GTN) dhe profesionistë të Njësisë së Referimit dhe Vlerësimit të Nevojave (NJVNR) në nivel bashkie.

Gjithashtu ai bazohet edhe në procedurat standarde të veprimit dhe udhëzime për punonjësit socialë, ofrues të shërbimeve sociale për fëmijët dhe familjen duke konsideruar pandeminë COVID-19 në Shqipëri, kuadrin ligjor të sistemit të mbrojtjes sociale në Shqipëri si edhe udhëzime specifike të dala gjatë periudhës së pandemisë së shkaktuar nga Covid-19.

Puna Kërkimore me Pjesëmarrje e Drejtuar nga të Rinjtë dhe e Bazuar në Art, që synon Mirëqenien dhe Ndryshimin Social

 

cover

Mirëserdhët në Modulet Online të Projektit TiKrijon! Këto video do t’ju shoqërojnë përgjatë një prezantimi të thjeshtë të një Pune novatore Kërkimore me Pjesëmarrje të Drejtuar nga të Rinjtë dhe e Bazuar në Art (PKP), TiKrijon.

Projekti TiKrijon është nismë e Terre des Hommes dhe është hartuar dhe zhvilluar në partneritet me Institutin Ndërkombëtar për të Drejtat dhe Zhvillimin e Fëmijës. Projekti TiKrijon është Projekt PKP që synon trajnimin e drejtuesve rinorë, me ndihmën e Aleatëve të Rritur dhe ‘Paketës Artistike’ (manuali i trajnimit), për të udhëhequr bashkëmoshatarët e tyre përgjatë zbatimit të projekteve kërkimore me pjesëmarrje dhe të bazuara në art, dhe të ‘Veprimeve Artistike’ – veprimtari të bazuara në art, të hartuara për të trajtuar çështjet e rëndësishme për të rinjtë në komunitetin e tyre. Të rinjtë trajnohen për të hartëzuar dhe zbuluar çështjet dhe vështirësitë e rëndësishme në komunitet dhe për të përzgjedhur bashkërisht vështirësitë për t’u trajtuar në komunitetet e tyre me anë të hartëzimit dhe zbatimit të ‘Veprimeve Artistike’.

Me qëllim përforcimin e mirëqenies, rimëkëmbjes dhe udhëheqjes ndërmjet të rinjve, Projekti TiKrijon ka ndikuar pozitivisht tek të rinjtë. Projekti TiKrijon po zhvillohet në Irak dhe në Egjipt dhe po zgjerohet në vende dhe rajone të tjera. Në këto zona: Ndjesia e qëllimit dhe e shpresës së të rinjve po rritet; Të rinjtë po përjetojnë zbulimin e vetes dhe po gjejnë mënyra të reja për t’u shprehur; Të rinjtë po fitojnë respekt social dhe po mësojnë të jetojnë së bashku dhe të ndërtojnë komunitete gjithëpërfshirëse; dhe të rinjtë po zhvillojnë aftësi artistike dhe jetësore. Ky projekt PKP ka hedhur poshtë pengesat ndërmjet të rinjve, familjeve dhe komuniteteve të tyre të cilët po bashkohen me një qëllim të përbashkët që është përforcimi i mirëqenies me anë të artit.

Këto seri prej 6 Modulesh Online do t’ju ofrojnë një prezantim të thjeshtë në procesin PKP të Projektit TiKrijon. Ky proces PKP përbëhet prej pesë fazash ciklike:

 1. Hartëzimi: Drejtuesit rinorë dhe Aleatët e Rritur përdorin veprimtaritë në bazë të artit për të krijuar bazat e projektit, për të caktuar rolet dhe krijuar vizionin.
 2. Zbulimi: Drejtuesit rinorë i udhëheqin bashkëmoshatarët e tyre përgjatë disa veprimtarive në bazë të artit, për të zbuluar mirëqenien e tyre dhe përfshirjen në komunitet dhe në art.
 3. Planifikimi: Drejtuesit rinorë i udhëheqin bashkëmoshatarët e tyre të konfirmojnë dhe korrigjojnë gjetjet. Ata/ato përzgjedhin një vështirësi të posaçme për ta trajtuar, analizuar shkaqet e saj dhe zhvilluar një projekt që bazohet tek arti për ta trajtuar atë.
 4. Veprimi Artistik: Të rinjtë zbatojnë, mbikëqyrin dhe vlerësojnë projektin e tyre që bazohet tek arti me ndihmën e drejtuesve rinorë dhe aleatëve të rritur.
 5. Reflektimi & Shkëmbimi: Drejtuesit rinorë udhëheqin të rinjtë të reflektojnë për ndryshimet që kanë ndodhur falë Projektit TiKrijon.

Ju ftojmë të na bashkoheni në këtë seri Modulesh Online për të mësuar rreth procesit PKP të Projektit TiKrijon, siç përshkruhet nga pjesëtarët e rinj të ekipit TiKrijon, dhe të zbuloni se si ju përshtatet. Ju ftojmë të nisni duke i hedhur një sy dokumenteve bazë të mëposhtme:

 • 1. TiKrijon Paketa Artistike Hyrja
 • 2. TiKrijon Paketa Artistike Hartezimi dhe Zbulimi
 • 3. TiKrijon Paketa Artistike  Planifikimi, Veprimi Artistik dhe Reflektimi & Shkembimi
 • 4. TiKrijon Paketa Artistike Shtojcat
 • TiKrijon Udhëzuesi i Projektit Varianti Pilot

 Për të përfunduar kursin, pjesëmarrësit duhet të:

 • Shikojnë 6 modulet online dhe të plotësojnë veprimtaritë reflektuese në secilin modul
 • Lexojnë dokumentet e mëposhtëm:
   • 1. TiKrijon Paketa Artistike Hyrja
   • 2. TiKrijon Paketa Artistike Hartezimi dhe Zbulimi
   • 3. TiKrijon Paketa Artistike  Planifikimi, Veprimi Artistik dhe Reflektimi & Shkembimi
   • 4. TiKrijon Paketa Artistike Shtojcat
   • TiKrijon Udhëzuesi i Projektit Varianti Pilot

 

Pas përfundimit, secili pjesëmarrës do të marrë një Certifikatë nga Terre des Hommes dhe nga Instituti Ndërkombëtar për të Drejtat dhe Zhvillimin e Fëmijës, e cila vlerëson përfundimin e këtij kursi prezantues të PKP-së: ‘YouCreate: Puna Kërkimore me Pjesëmarrje e Drejtuar nga të Rinjtë dhe e Bazuar në Art, që synon Mirëqenien dhe Ndryshimin Social’.

 

Ky kurs është krijuar për aktorët kryesorë shtetërorë dhe jo-shtetërorë kundër trafikimit dhe profesionistët e përfshirë gjatë shkëmbimit të informacionit ndërmjet palëve: Zyrat e Koordinatorëve Kombëtarë Kundër Trafikimit, Pikat e Kontaktit të caktuara për zbatimin e PSUV-ve, menaxherët e mundshëm të rasteve, si dhe autoritetet shtetërore dhe OJQ-të e përfshira drejtpërdrejt në identifikimin, ndihmën, mbrojtjen dhe referimin e rasteve transnacionale të viktimave të trafikimit, viktimave të mundshme të trafikimit dhe personave në rrezik trafikimi. 

Ky kurs është i ndarë në tre module si më poshtë:

Moduli 1: Çfarë janë PSUV-të? Qëllimi, grupet e synuara dhe përkufizimet.

Moduli 2: Sistemi transnacional për menaxhimin e rasteve (PSUV-të) dhe aktorët e përfshirë.

Moduli 3: Struktura e PSUV-ve dhe pakoja e zbatimit

Format standarde Pakoja e komunikimit nga 1 deri në 10

US flag and text: Gift of the United States GovernmentKy kurs është krijuar në kuadër të projektit Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve dhe ndërgjegjësimit për të luftuar Trafikimin e Personave në Ballkan, Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, Kosovë, i financuar nga Departamenti Shtetëror i Shteteve të Bashkuara përmes programit J/TiP, i zbatuar nga misioni Terre des hommes në Shqipëri dhe Kosovë në partneritet me Nismën për Ndryshim Shoqëror - ARSIS dhe Të Ndryshëm & Të Barabartë ( Different & Equal) në Shqipëri; Shoqatën për veprim kundër dhunës dhe trafikimit të qenieve njerëzore - Porta e Hapur (Open Gate) në Maqedoninë e Veriut; Linjën telefonike pa pagesë për Gratë dhe Fëmijët Viktima të Dhunës(SOS) - Nikshiq në Mal të Zi; Shpresë dhe Shtëpitë e Fëmijëve dhe Qendrën për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore (MVPT) në Kosovë. 

Kursi zgjat afërsisht 90 minuta, megjithëse nuk ka nevojë të kryhet në një seancë ose në mënyrë të njëpasnjëshme.

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, pjesëmarrësit do të marrin një Certifikatë që vërteton përfundimin e kursit.Kjo seri modulesh të të mësuarit hulumton Praktikën Pjesëmarrëse, një kornizë që praktikuesit mund të aplikojnë për të ndihmuar fëmijët dhe të rinjtë e prekur nga dhuna seksuale për të mbrojtur të drejtat dhe për të rimarrë fuqinë e tyre për të krijuar ndryshime pozitive në jetën e tyre dhe botën përreth. Kursi bën thirrje që praktikuesit të përqëndrohen në pikat e forta të të rinjve, të respektojnë të rinjtë si aktorë të aftë socialë dhe t'u japin të rinjve një kontroll më të madh se si ata të angazhohen me shërbime. Praktika pjesëmarrëse mund të zbatohet për ndërveprimet një-për-një, punën në grup, vendimmarrjen organizative dhe aktivizmin në nivel lokal, kombëtar ose ndërkombëtar. 

 Modulet përfshijnë prezantime të transmetuara, intervista video me praktikuesit që kanë aplikuar kornizën në situata të jetës reale, skenarë interaktivë ku mund të praktikoni vetë zbatimin e parimeve, anketat, pyetjet e rishikimit dhe një libër pune të printueshëm me ushtrime reflektimi.

Për kë është ky kurs?

Kursi është krijuar për stafin më përvojë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve dhe të kujdesit, të cilët kanë ose do të kenë përgjegjësi të kontrollojnë punën e pjesës tjetër të stafit. Pritet që pjesëmarrësit të kenë kualifikime profesionale ose diplomë. Pjesëmarrësit duhet të vijnë nga agjenci të ndryshme, që ofrojnë mbrojtje për fëmijët dhe shërbime kujdesi. Me mbrojtje direkte për fëmijët dhe shërbime kujdesi, nënkuptojmë një agjenci (qeveritare ose OJQ) që ndërhyn direkt tek jeta e fëmijës dhe familjes, ose ofron kujdes direkt për fëmijët.  Këto shërbime mund të jenë në terren ose në institucion. Shërbimet në terren janë ato shërbime që ofrohen nga zyra në një zonë lokale. Institucionet mund të jenë shtëpitë e fëmijëve, shërbimet për aftësitë e kufizuara, qendrat e ndalimit, në fakt çdo shërbim ku dërgohen fëmijët për t’u kujdesur, jashtë shtëpisë.    

Çfarë do të mbulojë kursi?

Kursi do të eksplorojë atë që nënkuptojmë me supervizim, si ka ndikim në praktikë dhe si të zhvillohet për të pasur një sistem supervizimi në agjencinë tuaj. Do të eksplorohet një model pune supervizimi si dhe mënyrat që duhen për të krijuar sistemin e supervizimit. Skenaret e rastit dhe klipet nga praktika e supervizimit do të përdoren për të ilustruar praktikën e supervizimit.

Si është struktura e kursit?

Kursi është i ndarë në tetë seksione. Është krijuar në mënyrë të tillë që seksionet të mbështeten tek njëri tjetri.

Sa kohë do të zgjasë kursi?

Kursi është krijuar në mënyrë të atillë që të punoni me të për periudha të shkurtra kohe dhe t’i riktheheni një moment më vonë pjesës që keni lënë përgjysëm. Në këtë mënyrë, kursi i plotë zgjat aq kohë sa dëshironi ju. Megjithatë, për secilën pjesë të kursit, do të ketë një kohë të përafërt që do të jepet në fillim të çdo pjese, që ta dini sa kohë duhet  për secilën pjesë.

Certifikimi

Nëse e plotësoni kursin, do të merrni një certifikatë nga Qendra e Ekselencës që Kujdeset për Fëmijët në Skoci (CELCIS) tek Universiteti i Srathklaid në Skoci.

Mirënjohje

Kursi është mbështetur shumë tek paketa e trajnimit për supervizimin e shërbimit të mbrojtjes së fëmijëve, që ka përgatitur TDH Shqipëri në bashkëpunim me Universitetin e Stirling. Prandaj falenderimet tonë për Helen Ëhincup (University of Stirling, International Expert), Theodhori Karaj, Anila Sulstarova, IzelaTahsini, Marinela Sota, Ariola Panteqi, Marjana Meshi, Alketa Lasku, Nadire Kreka dhe Enkelejda Kallciu (Ekspert shqiptarë lokalë)

PJESËMARRJA E FËMIJËVE

Prezantim i Kursit në CHILDHUB

PJESËMARRJA E FËMIJËVE

Prezantim i Kursit

Mirëserdhët  në kursin e ChildHub për Pjesëmarrjen e Fëmijëve

Ky kurs është përgatitur për stafet e qendrave të përkujdesit për fëmijë; punonjësit për mbrojtjen e fëmijëve; stafet lokale dhe ndërkombëtare  të organizatatave që punojnë me dhe për fëmijët; edukatorët; psikologët; punonjësit socialë dhe profesionistë të komunitetit që punojnë me fëmijë; të cilët dëshirojnë të zgjerojnë njohuritë e tyre dhe të mësojnë më shumë për të ndihmuar fëmijët të marrin pjesë në vendime të shëndetshme që lidhen me jetën dhe zhvillimin e tyre.

Si profesionistë të angazhuar me fëmijët, ne  kemi shumë ndikim në jetën e tyre, por sa të ndërgjegjshëm jemi për masën në të cilën vendimmarrja, advokacia apo i gjithë aktiviteti ynë profesional, mbështetet, ushqehet dhe buron nga vetë fëmijët? Ky kurs është hartuar për profesionistët, sidomos ata që punojnë direkt me fëmijët të cilët duan të bëjnë realitet pjesëmarrjen kuptimplotë të fëmijëve, përpos sfidave që ajo mbart. Ekziston një dallim midis pjesëmarrjes së fëmijëve në komunitet dhe pjesëmarrjes në çështje individuale të cilat ndikojnë në jetët e tyre si individë. Megjithëse ky kurs fokusohet specifikisht tek fuqizimi individual i fëmijëve, ai gjithashtu kontribuon për të kuptuar pjesëmarrjen si një proces më të gjerë të cilin çdo profesionist duhet ta njohë dhe zbatojë. 

Struktura e kursit

Kursi është ndarë në 9 module të shkurtra të cilat plotësojnë njëra - tjetrën. Modulet janë një përzierje literature ushtrimesh ndërvepruese, raste studimore, skenare dhe regjistrime të shkurtra filmike. Përgjatë moduleve do të udhëzoheni hap pas hapi, dhe në fund të secilit prej tyre ka një listë të shkurtër me lexime dhe referenca shtesë nëse dëshironi të thelloheni në njohuritë tuaja.

Kursi përmban tre module THEMELORE të cilat DUHET t’i plotësojë çdo pjesëmarrës.

MODULI THEMELOR 1: Kuptimi i pjesëmarrjes së fëmijëve dhe rëndësia e saj

 Ky modul bazë hyrës në kurs do t’ju ndihmojë të kuptoni pjesëmarrjen e fëmijëve dhe   rëndësinë e saj.

MODULI THEMELOR 2: Rëndësia e vlerave dhe qëndrimeve për realizimin e pjesëmarrjes së fëmijëve

Ky modul do t’ju ndihmojë të shqyrtoni vlerat bazë dhe qendrimet që duhet të udhëheqin praktikat për inkurajimin e pjesëmarrjes së fëmijëve. Mundësimi i pjesëmarrjes nënkupton se ju duhet të keni disa vlera dhe qendrime korrekte të caktuara që udhëheqin  punën tuaj. Ky modul ju ndihmon për të rishikuar disa prej këtyre vlerave e qendrimeve dhe prezanton disa koncepte të dobishme, të cilat ndihmojnë pjesëmarrjen kuptimplotë.

 MODULI THEMELOR 3: Aftësitë praktike që nxisin dhe mbështesin pjesëmarrjen e fëmijëve

Ky modul përqendrohet tek aftësitë kyçe të cilat duhet të zbatoni për të komunikuar në mënyrë efektive me fëmijët dhe të inkurajoni pjesëmarrjen e tyre. Këto këshilla dhe të dhëna praktike të udhëhequra nga principet e praktikës psiko-sociale, do të tentojnë të tregojnë mënyrat reale se si duhet të lidheni me fëmijët dhe familjet e tyre.

 Modulet e Praktikës

Kur të keni mbaruar tre modulet themelore, do të keni mundësi të zgjidhni nga gjashtë modulet e PRAKTIKËS. Mund të zgjidhni t’i ndërmerrni të gjitha këto module të praktikës por, për të marrë certifikatën e këtij kursi ju duhet të kryeni të paktën katër nga modulet e praktikës.

Pesë modulet e para të praktikës fokusohen në grupe të caktuara të fëmijëve, tek të cilët realizimi i pjesëmarrjes kuptimplotë mund të jetë veçanërisht sfidues. Moduli i fundit i praktikës është për realizimin e pjesëmarrjes së fëmijëve gjatë punës me prindërit. Përgjatë moduleve do t”ju jepen mënyra dhe strategji për realizimin e pjesëmarrjes së fëmijëve në praktikë. Ju mund të shfletoni çdo modul, ose mund të hyni tek një modul specifik në varësi të veçantive të fëmijëve të cilët janë pjesë e punës suaj.

 Modulet e praktikës janë:

1: Fëmijët me aftësi të kufizuara

2: Fëmijët në konflikt me ligjin

3: Fëmijët në institucione

4: Fëmijët e prekur nga sëmundjet e shëndetit mendor

5: Fëmijët romë

6: Prindërit

Nëse plotësoni tre modulet themelore dhe katër nga gjashtë modulet e praktikës, ju do të merrni një certifikatë të përfundimit të kursit nga Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland (CELCIS) e Universitetit të Strathclyde në Skoci.

Happy child lifting hands

Në këtë kurs do të ekzaminojmë vlerën që ka qasja e strukturuar, në punën për mbrojtjen e fëmijëve. Megjithëse, shumë profesionistë mbase e shohin vlerësimin si një detyrë rutinë, të parëndësishme apo edhe si një barrë, është pikërisht vlerësimi ai që hedh themelet e çdo veprimi që bëjmë për ndihmuar fëmijët dhe familjet e tyre. Kryerja e një vlerësimi të plotë, të drejtë, të orientuar ndaj nevojave, i cili përfshin aktivisht fëmijët dhe familjet, si pjesëmarrës me të drejta të plotë në proçes, mund të përmirësojë shumë rezultatet për të gjithë personat e përfshirë.

Kursi është ndërtuar si një seri modulesh auto didaktike, të cilat mund t’i plotësoni sipas ritmit tuaj dhe sipas rendit që dëshironi. Secili prej moduleve përmban ushtrime, raste studimore, dhe lidhje (links) me informacione dhe burime shtesë, për t’ju ndihmuar të zbatoni sa më mirë vlerësimin në punën tuaj.

Së bashku, modulet duan rreth 3 orë që të përfundohen. 

Modulit janë:

 • Moduli 1: Hyrje
 • Moduli 2: Llojet e vlerësimit
 • Moduli 3: Proçesi i vlerësimit
 • Moduli 4: Dimensionet e vlerësimit
 • Moduli 5: Abuzimi i fëmijëve
 • Moduli 6: Vlerësimi i rrezikut
 • Moduli 7: Pjesëmarrja, marrja e pëlqimit dhe konfidencialiteti
 • Moduli 8: Analiza
 • Moduli 9: Përfundime

Në fund të kursit, është opsioni që të bëni një testim të shkurtër, të cilin nëse e kaloni me sukses, mund të shkarkoni një çertifikatë. Është edhe një sondazh i shkurtër ku mund të jepni opinionin tuaj për kursin dhe të na ndihmoni të përmirësojmë punën në realizimin e kursit për pjesëmarrësit e ardhshëm.

Vini re: Kur të kaloni këto module, është e rëndësishme që të plotësoni tërësisht çdo detyrë. Të gjitha linq-et duhet të hapen dhe veprimet e kërkuara duhet të ndërmerren. Nëse lini pa bërë dicka, moduli do të shënohet si i paplotë.